טפסים ונהלים

טפסים


בקשה למידע תכנוני
תצהיר פרסום הפקדה
הזמנת צילומים מתיק הבניין
טופס החתמת שכנים
טופס פטור מהגשת מפת מדידה בסמכות מהנדס לפי סע' 13 (א) 

 

רשימת טפסים סרוקה לרישוי ופיקוח

טפסים לרישוי לפני היתר
טפסים לשחרור ערבות
טפסים והתחיבויות לפני עליה לקרקע - פיקוח
תנאי סף לקבלת אישור תחילת עבודות
הודעה על פי סעיף 18(ה)
טפסים לשחרור ערבות

 

נהלים

הנחיות להוצאת היתר בניה
הנחיות לבקשה לשימוש חורג
כללים למתן היתר בניה לתוספת על הגג
רשימת תיוג למילוי דרישות להגשת תיק בקשה
היתר לעבודה מצומצמת
נוהל הגשת מסמכי החתמת שכנים

 

תקנות לבניית פרגולה

חישוב שטחים

 

גליונות דרישות לתעודת גמר

גיליון דרישות לבית פרטי דו משפחתי
גיליון דרישות לבנין רב קומות
גיליון דרישות למבנה ציבור
גיליון דרישות לתוספת בנין מגורים קיים עפ"י תמא 38
גיליון דרישות לבנין עד 4 קומות ומעל 6 יח"ד
גיליון דרישות לבנין עד 6 יחד ועד 4 קומות
גיליון דרישות למבנה בין 4 - 8 קומות
גיליון דרישות למבנה מסחרי
גיליון דרישות למסחר ותחנת דלק
גיליון דרישות חדר טרנספורמציה

בקשה לקבלת תעודת גמר

 

כתב התחייבות קבלנים